Zarejestruj się

 

Rejestracja





regulaminem

 




Usługobiorca korzystając z usług Targeo (w szczególności z serwisów internetowych mapa.targeo.pl, targeo.pl) akceptuje poniższe warunki umowy, zwane dalej „Warunkami korzystania z usług”.

Definicje

OPERATOR – Indigo Sp. z o.o., dostawca usług Targeo;
PRODUKT – oprogramowanie Targeo, mapy i dane geograficzne oraz inne materiały dostępne za pośrednictwem usług Targeo;
PRODUCENT - Indigo Sp. z o.o. & Aqurat Sp. z o.o. & Geosystems Polska Sp. z o.o.;
USŁUGI TARGEO – wszelkie usługi dostępne za pośrednictwem serwisów internetowych OPERATORA, w szczególności dostępnych pod adresami  http://targeo.pl i http://mapa.targeo.pl a także serwisy firm trzecich wykorzystujące mapy lub dane pochodzące z PRODUKTU;
USŁUGOBIORCA – każda osoba korzystająca USŁUG TARGEO.

Ograniczony użytek komercyjny

Dozwolone użycia komercyjne zostały opisane w sekcji „Dozwolone użycia”. Poza przypadkami wymienionymi wprost w niniejszych Warunkach korzystania z usług, usługi Targeo są udostępniane wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być wykorzystywane w celu sprzedawania produktu lub usługi ani w celach reklamowych bez uprzedniego zawarcia odrębnej umowy z Operatorem.

Użycia niedozwolone

Wszelkie prawa nie udzielone wprost w „Warunkach korzystania z usług” lub odrębnych umowach, pozostają prawami Operatora. Produkt, a w szczególności mapy, dane geograficzne i oprogramowanie są własnością Operatora oraz firm licencjonujących swoje prawa Operatorowi i jako takie pozostają pod ochroną odpowiednich praw autorskich.

Użytkownik nie ma prawa:
 • rozkodowywać, dekompilować, deasemblować, modyfikować oprogramowania zawartego w Produkcie, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych zabezpieczeń Produktu;
 • usuwać ani zmieniać znaków Operatora ani znaków towarowych na Produkcie;
 • wykonywać kopii Produktu lub jego części;
 • wykorzystywać Targeo do masowego geokodowania lub odwrotnego geokodowania;
Ponadto, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Operatora niedozwolone jest:
 • automatyzowanie zapytań do wyszukiwarki Targeo;
 • wykorzystywanie Targeo do wyświetlania lokalizacji obiektów ruchomych (np. z systemów lokalizacji opartych na GPS, Cell-ID czy WiFi);
 • użytkowanie Targeo w połączeniu z jakimikolwiek systemami nawigacji, monitoringu, zarządzania flotami, pojazdami lub pracownikami mobilnymi, oprogramowaniem optymalizacyjnym bądź innymi podobnymi aplikacjami; 
 • publikowanie wygenerowanych przez Targeo map we własnych serwisach internetowych/intranetowych oraz powielanie ich w jakikolwiek inny sposób, poza przypadkiem, gdy wykorzystywany jest kod wygenrowany z użyciem Kreatora Map Targeo.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności


Operator dołożył wszelkich starań aby dostarczyć Produkt wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego bezawaryjne działanie. Mimo to, Produkt może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dane zawarte w Produkcie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Operator nie gwarantuje zgodności Produktu z potrzebami lub oczekiwaniami użytkownika, użytkowania Produktu bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte. Dla wygody użytkownika w Produkcie zawarte zostały liczne technologie informatyczne. Technologie te oraz mapy i dane geograficzne dostarczone są "TAKIE JAKIE SĄ", bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury. Operator, ani jego licencjodawcy, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich zastosowania w Produkcie. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Produkt jest udostępniany na zasadzie "TAKI JAKI JEST", bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, włącznie z ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania Produktu lub niemożności korzystania z Produktu, nawet jeśli Operator zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

Zrzeczenie się

Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony Operatora lub Producenta w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez Producenta lub Operatora.

Zmiany w Warunkach korzystania z usług

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia. Aktualne warunki będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej www.targeo.pl. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług lub zmiany ich działania bez powiadomienia, a także wprowadzania indywidualnych ograniczeń w dostępnie do usług bez podania przyczyny. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu wobec użytkowników i osób trzecich jest wyłączona.


Dozwolone użycia - usługi specjalne Targeo

Linkowanie do mapy Targeo

Polega na umieszczeniu na prywatnej lub firmowej stronie www linku do serwisu mapowego Targeo.pl wyświetlającego określone miejsce na mapie Targeo. Usługa umożliwia zdefiniowanie skali mapy i punktu, na którym mapa zostanie wycentrowana. Link może mieć postać linku tekstowego, przycisku lub obrazka.

Zasady linkowania:
 • linkowanie do Targeo jest bezpłatne;
 • strona generowana przez Targeo nie może być w żaden sposób modyfikowana i musi być wyświetlona w głównym oknie przeglądarki (zabronione jest wyświetlanie w iframe lub podobne);
 • strona wywołana przez link może być wyświetlona w nowym oknie, jednak pole adresu i pasek stanu muszą być wyświetlone w niezmienionej formie;
 • zabronione jest wykorzystanie w celu wyświetlania lokalizacji jakichkolwiek obiektów ruchomych pochodzących np. z systemów lokalizacji opartych o GPS, CellID, WiFi lub podobnych aplikacji.

Kreator Map Targeo - umieszczanie map Targeo i formularzy wyszukiwania na własnej stronie www

Polega na umieszczeniu w prywatnej lub firmowej stronie www interaktywnych elementów udostępnianych przez Kreator Map Targeo:
 • interaktywnej mapki Targeo, umożliwiającej przesuwanie i skalowanie mapy;
 • mapki statycznej - fragmentu mapy Targeo w postaci statycznego obrazka;
 • mapki kontekstowej „w dymku”;
 • formularza wyznaczania trasy do wybranej lokalizacji.

Zasady użytkowania Kreatora Map Targeo:

 • Kreator Map Targeo jest dostępny pod adresem: http://mapa.targeo.pl/kreator
 • korzystanie z usług może wymagać rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracyjnego w serwisie targeo.pl;
 • wykorzystanie mapek i formularzy wygenerowanych z użyciem Kreatora Map Targeo jest bezpłatne, pod warunkiem wykorzystania wygenerowanego przez Kreatora kodu;
 • dopuszczalne jest wprowadzenie drobnych zmian w wygenerowanym kodzie, ograniczonych do zmianie styli, rozmiaru, dodaniu ramki lub zmianie koloru tła pod warunkiem że nie wpłynie to na czytelność oznaczeń Producenta i Operatora oraz na czytelność i działanie linków;
 • poza powyższym ograniczonym zakresem, mapka i kod wygenerowany przez Targeo nie mogą być modyfikowane; w szczególności niedozwolone jest usuwanie lub zmiana oznaczeń Producenta i Operatora oraz zmiana wyglądu i zawartości linków;
 • Operator zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na publikację w dowolnym czasie, w tym także bez podania przyczyny;
 • mapka lub formularz może być umieszczona i używana wyłącznie na ogólnodostępnej stronie internetowej, nie wymagającej rejestracji, podania hasła lub innej formy logowania. Użycie na stronach intranetowych lub w innych aplikacjach niż publiczne strony internetowe jest niedozwolone;
 • zabronione jest używanie wygenerowanej mapki jako podkładu do wyświetlania lokalizacji lub stanu obiektów pochodzących np. z systemów lokalizacji opartych o GPS, CellID, WiFi, systemów monitoringu lub podobnych aplikacji.